Szanowni Państwo,

W związku z planowanym przystąpieniem do realizacji projektu grantowego ORE „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” zwracamy się z prośba o wypełnienie ankiety diagnozującej potrzeby Państwa w zakresie wieloaspektowo ujętej edukacji zdalnej.
Ankieta ma charakter anonimowy, dlatego też prosimy o udzielenie szczerych i przemyślanych odpowiedzi

Dyrektor CDN w Pile z pracownikami

Część A - Proszę określić poziom Pani/Pana wiedzy i umiejętności w zakresie niżej wymienionych modułów tematycznych, zaznaczając właściwe pole:

ModułyNie mam wiedzy w tym temacie Słabo orientuję się w temacieWiedza moja wymaga pogłębieniaDobrze orientuję się w temacieBardzo dobrze orientuję się w temacieWiem wszystko na ten temat
Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej
Organizacja procesu kształcenia i wychowania
Metodyka edukacji zdalnej
Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej
Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej
Zintegrowana Platforma Edukacyjna
Zoom
Microsoft Teams
Google Meet
Multimedialne zasoby edukacyjne
Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej
Prawne aspekty edukacji zdalnej

Część B Proszę udzielić odpowiedzi na poniższe pytania, wstawiając znak „X” w odpowiednie miejsce, stosując skalę od 1 do 6 (gdzie „1” to ocena najniższa , natomiast „6” to ocena najwyższa)

Pytania123456
Czy potrafisz budować i dbać o dobry klimat wspólnoty on-line (integracja, komunikacja, współpraca)?
Czy potrafisz odpowiednio motywować w systemie edukacji zdalnej?
Czy potrafisz uwzględniać indywidualne potrzeby uczniów podczas edukacji zdalnej?
Czy potrafisz zorganizować proces kształcenia podczas edukacji zdalnej (dostosowanie programów nauczania, realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, lekcji wychowawczych, organizacja kontaktów z rodzicami)?
Czy potrafisz stosować zasady metodyki nauczania zdalnego (metody aktywizujące, metoda projektu, metody budujące wiedzę i umiejętności, planowanie toku lekcji)?
Czy radzisz sobie z monitorowaniem i ocenianiem postępów w nauce uczniów podczas edukacji zdalnej (motywacja, samoocena, informacja zwrotna)?
Czy potrafisz obsługiwać platformy do pracy zdalnej Microsoft Teams?
Czy potrafisz obsługiwać platformy do pracy zdalnej Zoom?
Czy potrafisz obsługiwać platformy do pracy zdalnej Google Meet?
Czy potrafisz korzystać z Platformy Edukacyjnej (tworzenie materiałów, ćwiczeń multimedialnych do wykorzystania w nauce zdalnej)?
Czy znasz zasady bezpiecznego korzystania z sieci internetowej (bezpieczeństwo danych osobowych, bezpieczne lekcje, bezpieczny internet)?
Czy znasz zasady regulacji prawnych obowiązujących podczas edukacji zdalnej (prawa autorskie, prawo do wizerunku)?

Metryczka

Płeć:

Placówka:


Nauczany przedmiot: